Spreektekst initiatiefvoorstel Schuldhulpverlening

 • 5D 

Tijdens de raadsvergadering van 7 juli mocht ik namens de PvdA Eindhoven het initiatiefvoorstel ‘schuldhulpverlening in Eindhoven’ anbieden, dat ik schreef met input van het gelijknamige pamflet. Het volledige  voorstel kun je hier lezen: voorstelarmoedejuli2015PvdAES.docx In de commissievergadering van 15 september wordt het voorstel besproken met de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling.

Een punt uit het voorstel heb ik bij de behandeling van de kadernota naar voren gehaald. ‘Voorkomen spookjongeren’ de administratieve maatregel die ik voorstelde haalde het niet, maar de wethouder beloofde wel om aan de slag te gaan met de problematiek rondom ‘spookjongeren’. Ouders die hun kinderen uitschrijven vanwege schulden of effecten van de kostendelersnorm.   Deze motie kun je hier lezen:  motie_KM30_uitschrijvenkinderen

Hieronder de spreektekst (en tevens mijn maidenspeech

Voorzitter,

Nu de WIJteams aan het werk zijn in de wijken krijgt de schuldenproblematiek in Eindhoven meer en meer een gezicht. Van de huishoudens waar de generalisten van WIJeindhoven aan de keukentafel zit blijkt dat 90% ook met een schuldenproblematiek kampt. Een ongelofelijk aantal.

Veel gezinnen leven in armoede; vorig jaar met het uitkomen van het armoede-signalement waren dat nog 2.5 miljoen huishoudens in Nederland. De Eindhovense getallen spreken ook voor zich, maakten vorig jaar nog 450 huishoudens gebruik van de voedselbank, recent hoorde ik zelfs dat meer dan 500 huishoudens in de rij staan voor een voedselpakket.

In Eindhoven is een toenemend gebruik van de bijzondere bijstand, de regelingen voor minima en de vraag naar schuldhulpverlening. Gaf de gemeente via de wet bijzondere bijstand  eerst ca. 9 ton uit aan bewindvoerderskosten; vorig jaar in september was dat 1,6 miljoen.

Tijdens de laatste commissie Maatschappelijk Ontwikkeling van 30 juni jl. sprak de inspreker van samenwerkingsverband minima eindhoven zelfs van 2 miljoen.

De voorzieningen voor minima die we in Eindhoven al kennen, zijn in vergelijking tot andere steden best goed te noemen. (Gratis openbaar vervoer, aanvulling tot 120%, een collectieve verzekering met mogelijkheid tot afkopen van het eigen risico, is er de meedoenbijdrage, en geeft de gemeente ondersteuning aan het jeugdcultuurfonds,) Voorzieningen met een verzachtend karakter, het maakt je situatie minder erg. Het zorgt ervoor dat je enigszins overeind blijft, maar helpt het je ook vooruit?

Het is goed ook te kijken naar andere middelen die meer perspectief bieden, en op z’n minst ook preventief werken voor de toekomst. Een besef dat steeds meer doordringt. Daarom worden er door het hele land werkconferenties en symposia gehouden waarbij gekeken wordt hoe anders met schuldhulpverlening om te gaan. En ontstaan er sociale innovaties zoals Het Goede Gierenfonds, (heel eenvoudig uitgelegd een combinatie van een saneringsfonds waarmee schulden worden afgekocht en er gewerkt wordt aan gedragsverandering) Eindhoven is een van de pilotsteden van het Goede Gierenfonds.

Maar we kunnen niet wachten op de uitkomst van het experiment van het Goede Gieren want de klok tikt door. De PvdA vindt het belangrijk aandacht te blijven vragen voor schuldhulpverlening en wat daar anders in kan.

Het Ombudsteam van de PvdA Eindhoven heeft een maatschappelijke verkenning uitgevoerd.  De PvdA is op pad gegaan met “Waar lopen zij tegenaan, wat kan beter, wat gaat er goed.” Zij spraken met hulpverleners uit het Eindhovense werkveld: met hun cliënten, het bedrijfsleven, bewindvoerders. Alle aanbevelingen zijn verzameld in het pamflet ‘Schuldhulpverlening in Eindhoven’ Met name deze aanbevelingen zijn gebruikt voor dit initiatiefvoorstel.

De PvdA stelt met dit initiatiefvoorstel voor het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven om:

 1. te onderzoeken of er een ‘Keurmerk bewindvoerders’ kan worden ingevoerd;

 2. preventieve training met begeleide nazorg in te zetten ter voorkoming van recidive;

 3. meer aandacht te besteden aan preventie van nieuwe doelgroepen, omdat die soms een meer specifieke aanpak nodig hebben.
  – jongeren
  – vrouwen
  – ouderen
  – ZZP-ers

 1. te onderzoeken in hoeverre cliënten schulddienstverlening een verkorting van de wachttijd Participatiewet kunnen krijgen en/of ‘bevriezing’ van de inschrijftijd;

 2. de mogelijkheden te onderzoeken van een beheerrekening via de gemeente;

 3. te onderzoeken in hoeverre een soepeler beleid mogelijk is ten aanzien van ophogingen bij vorderingen.

Een uitwerking en de argumenten kunt u lezen in het vooorstel dat op het raad informatie systeem staat.

Natuurlijk gaan we hiermee de armoede niet in 1 keer oplossen. Maar wat we wel kunnen doen op lokaal niveau, waar wij als stad wél invloed op kunnen hebben, kunnen we aanpakken! De stad heeft haar aanbevelingen gedaan. Nu zijn wij aan zet.

Dit voorstel gaat uit van een integrale aanpak met aandacht voor preventie, training en nazorg, zorg voor elkaar en ondersteuning van de eigen kracht om het vol te houden. Dit voorstel is een pleidooi voor minder bewindvoerderstrajecten. Met dit initiatiefvoorstel zorgen we ervoor dat op langer termijn minder maatschappelijke middelen worden aangesproken. Geven we  minder uit aan uitvoeringskosten en aan kostbare saneringstrajecten.

Alleen al daarom.

Maar vooral voor de Eindhovenaar die ‘s morgens opstaat en niet weet waar die het halen moet, die gebukt gaat onder geldzorgen en daardoor nauwelijks nog kan functioneren. Die schaamte voelt, nauwelijks nog ergens komt en sociaal geïsoleerd raakt. Die zijn kinderen niet elke ochtend een ontbijt of een warme maaltijd kan geven. Ook dat zijn Eindhovenaren en die mogen we niet in de kou laten staan! Geef ze perspectief en blijf naast ze staan, reik ze de helpende hand aan.  In Eindhoven doet iedereen mee!

dank u wel voorzitter.

De krant schreef er een artikel over:
IMG_7077

Reageer, maar met respect.