Kinderen weten het beter, in de bres voor kinderen in armoede

  • 5D 

In de gemeenteraad heb ik het initiatief genomen voor een discussie rondom kinderen in armoede. We hopen dat daaruit maatregelen komen die kinderen die in armoede leven geholpen worden.

In de discussienotitie doen we al een tiental suggesties en stellen we vragen met aandacht voor de kinderen zelf.

Kinderen weten het beter!
Bij het maken van een mogelijk uitvoeringsplan lijkt het ons goed om de kinderen zelf te vragen. Wat hebben zij werkelijk nodig? Hoe kunnen we samen met de kinderen optrekken bij het vormgeven van de maatregelen die getroffen worden?
Kinderen dienen betrokken te worden om te inventariseren wat zij vinden dat zíj nodig hebben om te kunnen participeren. Onderzoek daartoe hoe jeugd- en jongerenparticipatie beter geregeld kan worden in Eindhoven. Inspraak- of samenspraak/ projecten in co-creatie specifiek gericht op kinderen en jongeren. Doe ook een onderzoek bij en door de kinderen zelf, zie voorbeeld case Leergeldkids van gemeente Den Haag en jeugdraad in Tilburg.

Voor de PvdA is het volgende duidelijk:
Er leven meer dan 400.000 kinderen in Nederland in armoede.
Kinderarmoede moet te allen tijden bestreden worden.
Alle kinderen hebben recht op gelijke kansen, ontwikkeling en perspectief.
Wij leven in een samenleving waarin alle kinderen mee moeten kunnen doen en niet langs de zijlijn mogen staan.
Het gemeentelijke armoedebeleid bereikt nog niet voldoende kinderen en haalt hen niet uit de armoedesituatie waardoor het voor sommige kinderen niet mogelijk is om volledig te participeren in de samenleving.
De 100 miljoen euro die door het Rijk is vrijgemaakt voor armoedebestrijding onder kinderen moet zo snel en doelmatig mogelijk ingezet worden.
Dit geld is geoormerkt om in te zetten voor bestrijding van armoede onder kinderen en komt beschikbaar via het gemeentefonds.
Het geld moet daarom terecht komen bij de kinderen voor wie het geld is bedoeld en de gemeente moet aangeven hoe zij deze kinderen bereikt.

De hele discussienotitie lees je via onderstaande link: Discussienotitie_PvdA_Kinderen_in_Armoede

Eerder diende de Eindhovense PvdA al moties in voor het Kindpakket, de Meedoenbijdrage-plus en het initiatiefvoorstel schuldhulpverlening, die allen zijn aangenomen dan wel omarmd met een toezegging.